Language.Exchange

Exchange with Tranngu

 

tranngu
First name ngan
City Gia Lai
Native country VN Vietnam
Current country VN Vietnam
Age 21
Gender Female
Native language VI Viêt Namese
Studied language EN English
DE German

 

Description

Ngân là tôi. Tôi là sinh viên sống tại Việt Nam mong muốn trao đổi tiếng Anh. Tôi thích đọc sách và vẽ.

New message


tranngu
First name ngan
City Gia Lai
Current country VN Vietnam
Native language VI Viêt Namese
Studied language EN English
DE German
New message
Get help from your friend to learn foreign languages!
tranngu
First name ngan
City Gia Lai
Current country VN Vietnam
Native language VI Viêt Namese
Studied language EN English
DE German

 

Video here